Wypełnij formularz rekrutacyjny

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon *

Rekrutacja na stanowisko *:

Załącz pliki rekrutacyjne

Curriculum vitae (CV) *:

Nie wybrano pliku

Dodatkowe załączniki (np. List motywacyjny):

Nie wybrano pliku

* Pola wymagane

Uczestnicząc w procesie rekrutacji organizowanym przez Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 25 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Półłanki 25; 30-740 Kraków w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV oraz załączonej dokumentacji, jak również zawartym w liście motywacyjnym, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. 2. Administratorem danych osobowych pracownika jest Spółką pod nazwą: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Półłanki 25; 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000165284, posiadająca nr NIP: 6792767699, nr REGON: 356722973 o kapitale zakładowym w wysokości: 1.620.000,00 zł
 3. 3. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@localhost
 4. 4. Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).
 5. 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. 6. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Półłanki 25; 30-740 Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV oraz załączonej dokumentacji, jak również zawartym w liście motywacyjnym w okresie następnych 2 lat, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego do którego zostały złożone, na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.

 1. 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 2 lat po zakończeniu procesu rekrutacyjnego do którego zostały złożone.
 3. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ich wykorzystania podczas przeprowadzanych kolejnych procesów rekrutacyjnych przed podjęciem zatrudnienia.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na udostępnienie w okresie 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przez Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. przekazanych przeze mnie danych osobowych w zakresie wskazanym w moim CV oraz załączonej dokumentacji wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także współpracującej z Administratorem spółce pod nazwą: KZN Rail Sp. z o.o. z siedzibą ul. Półłanki 25; 30-740 Kraków.

 1. 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego do którego zostały złożone.
 3. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ich wykorzystania podczas przeprowadzanych procesów rekrutacyjnych przed podjęciem zatrudnienia przez współpracujące ze spółką podmioty.

 Wyrażam zgodę