Nazwa i siedziba
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Dane Rejestrowe
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000165284
NIP: 679-27-67-699
REGON: 356722973
Kapitał zakładowy: 1 620 000 PLN opłacony w całości.

Logotyp

KZN