Wypełnij formularz rekrutacyjny

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon *

Rekrutacja na stanowisko *:

Załącz pliki rekrutacyjne

Curriculum vitae (CV) *:

Nie wybrano pliku

Dodatkowe załączniki (np. List motywacyjny):

Nie wybrano pliku

* Pola wymagane

Uczestnicząc w procesie rekrutacji organizowanym przez Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 25 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Półłanki 25; 30-740 Kraków, dalej jako KZN „Bieżanów” Sp. z o.o., dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV, co do danych niewskazanych w kodeksie pracy, zawartym w liście motywacyjnym, wskazanym w formularzu lub kwestionariuszu rekrutacyjnym, załączonej do CV dokumentacji (np. rekomendacje, referencje, certyfikaty, zaświadczenia), informacji pozyskiwanych podczas procesu rekrutacji (np. rozmowa rekrutacyjna, badania, testy), informacji uzyskiwanych od byłych pracodawców podczas weryfikacji dotychczasowego zatrudnienia.


Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. 2. Administratorem danych osobowych pracownika jest Spółka pod nazwą: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Półłanki 25; 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000165284, posiadająca nr NIP: 6792767699, nr REGON: 356722973 o kapitale zakładowym w wysokości: 1.620.000,00 zł.
 3. 3. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@kzn.pl
 4. 4. Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, uczestniczącym w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego, podmiotom wykonującym świadczenia z zakresu medycyny pracy, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom kurierskim i pocztowym.
 5. 5. Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).
 6. 6. Przysługuje mi, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. 7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.
 8. Ponadto na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV, liście motywacyjnym lub formularzu.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez KZN „Bieżanów” Sp. z o.o., w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji i zawarcia umowy na potrzeby wewnętrzne Spółki w okresie trwania zawartej umowy.

 1. 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania zawartej umowy.
 3. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ich wykorzystania przez Spółkę w okresie związanym z obowiązywaniem zawartej umowy.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez dalej jako KZN „Bieżanów” Sp. z o.o., na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Spółce w okresie następnych 2 lat, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego do którego zostały przedłożone.

 1. 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 2 lat po zakończeniu procesu rekrutacyjnego do którego zostały złożone.
 3. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ich wykorzystania podczas przeprowadzanych kolejnych procesów rekrutacyjnych przed podjęciem zatrudnienia.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na udostępnienie w okresie 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przez dalej jako KZN „Bieżanów” Sp. z o.o. przekazanych przeze mnie danych osobowych, o których mowa powyżej wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także współpracującej z Administratorem spółce pod nazwą: KZN Rail Sp. z o.o. z siedzibą ul. Półłanki 25; 30-740 Kraków.

 1. 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego do którego zostały złożone.
 3. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ich wykorzystania podczas przeprowadzanych procesów rekrutacyjnych przed podjęciem zatrudnienia przez współpracujące ze spółką podmioty.

 Wyrażam zgodę