Nazwa i siedziba
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków


Dane Rejestrowe
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000165284
NIP: 679-27-67-699; REGON: 356722973
Kapitał zakładowy: 1 620 000 PLN opłacony w całości.


Wpis do Rejestru BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - Nr rej. BDO: 000033405

Inspektor Ochrony Danych
Zarząd KZN "Bieżanów" ustanowił Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w szczególności: monitoruje przestrzeganie RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych; współpracuje z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Funkcję inspektora pełni w naszej firmie adwokat Łukasz Miętkowski, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: iod@kzn.pl.

Logotyp

logo_pelna_nazwa

Wniosek Zarządu do wspólników spółki Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" sp. z o. o. o dokonanie aktualizacji danych adresowych.

Zarząd spółki Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" sp. z o. o. zwraca się do wspólników spółki, których dane adresowe uległy zmianie i nie są zgodne z danymi wpisanymi do księgi udziałów spółki, o przekazanie informacji o aktualnym adresie, w celu dokonania stosownych zmian w księdze udziałów spółki.

Aktualne dane adresowe należy przesłać na adres spółki:
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków