Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ
Z KOLEJOWYMI ZAKŁADAMI NAWIERZCHNIOWYMI „BIEŻANÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Półłanki 25; 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000165284, posiadająca nr NIP: 6792767699, nr REGON: 356722973 o kapitale zakładowym w wysokości: 1.620.000,00 zł, dalej jako KZN.
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@kzn.pl.
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez KZN:

4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także spółkom z grupy kapitałowej KZN.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.
6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.

 

Inspektor Ochrony Danych
Zarząd KZN „Bieżanów” ustanowił Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w szczególności: monitoruje przestrzeganie RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych; współpracuje z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Funkcję inspektora pełni w naszej firmie adwokat Łukasz Miętkowski, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: iod@kzn.pl.